เอกสารที่ใช้ในวันรับปืน

 

  1. ใบ ป.3 2 ท่อน

  2. สำเนาบัตรข้าราชการ ( 2 ชุด )

  3. สำเนาทะเบียนบ้าน ( 2 ชุด )

และเงินสด 500 บาท สำหรับค่าตัดโอน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.