ผู้มีสิทธิสั่งซื้ออาวุธปืน โครงการ “สวัสดิการกรมการปกครอง”

ผู้มีสิทธิสั่งซื้ออาวุธปืน โครงการ “สวัสดิการกรมการปกครอง”

 • ข้าราชการทุกสังกัด

 • กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, อบต., อบจ., แพทย์ประจำตำบล สารวัตกำนัน

 • สมาชิกอาสารักษาดินแดน (อส.)

 • พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • พนักงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน

 • ข้าราชการกระทรองยุติธรรม

 • ผู้พิพากษา สำนักงานอัยการสูงสุด องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

 • กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

 • กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี

 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

 • สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 • สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

 • สภาความมั่นคงแห่งชาติ

 • สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

 • กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ

 • สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 • กระทรวงสาธารณสุข กระทรวเกษตรและสหกรณ์

 • กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ

 • กรมทางหลวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการวังคม

 • กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 • สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

 • สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการวุฒิสภา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.